Articles


O THOU GLORY OF THE MOST GLORIOUS
Office of Fifth Guardian of the Bahá’í Faith

کلیه پیروان حضرت بهاءالله در شرق و غرب عالم ملاحظه فرمایید

متعاقب صعود شوقی افندی از عالم خاکی بجهان باقی ایادیان امرالله چون از بوته امتحانات الهیه سر فراز بیرون نیامدند و در میثاق الهی بی وفائی عظیم مرتکب شدند و زرق و برق این جهان فانی را اخذ و خودرا محروم از حیات ابدی نمودند و نصایحه مشفقانه جمال قدم و انزارات میراث مرغوب را بباد فراموشی دادند و بر مرکب خود خواهی جلوس نمودند و خود را صاحب الرای شمردند و مدیریت جامعه جهانی بهائی رااز آن خود پنداشتند و مسیر و حرکت و ترقی و تعالی جامعه جهانی بهائی را از حرکت ایستادند و عملا دیانت بهائی را تبدیل به مذهبی دیگر و به دیگر مذاهب عتیقه اضافه نمودند و تمرد و سرپیچی از اوامر دومین ولی امرالله مرتکب خطاهای کبیره دیگر از جمله میتوان بموارد زیر اشاره نمود و آن تخریب جنین بیت العدل اعظم الهی، سرگون نمودن رئیس آن یعنی میسن ریمی دومین ولی امرالله، کن لم یکن دانستن الواح وصایای حضرت عبدالبهاء، رد نمودن حجت ناطق دیانت بهائی یعنی وصی و جانشین شوقی افندی اولین ولی امرلله ، منحل نمودن اهداف نقشه ده ساله جهاد کبیر روحانی، عدم ساختن سومین مشرق الاذکار مدینه منوره طهران و پی آن بناء چهارمین مشرق الاذکار عالم در ارض اقدس، هذف برسمیت شناختن جنین بیت العدل اعظم الهی بعنوان محکمه رسمی بهائی از نقشه الهی، هذف، تحریف و تغییر نصوص مبارکه در مورد ادامه ولایت امرالله، افترا به شوقی افندی بر عدم انتصاب وصی خویش، عدم اقدامات لاذم جهت برسمیت شناختن و ثبت اموال بهائی بعنوان موقوفات بهائی در ایران و دیگر ممالک، تشکیل بیت العدل کاذب در ارض اقدس بدون ولی امرالله بعنوان رئیس لا ینعزل و عضو ممتاز بیت العدل اعظم الهی، هذف جشن یکصدومین ظهور حضرت بهاءالله در جوار مدینه منوره بغداد، منحرف نمودن مومنین از منهج قویم .... واشاعه و محروم نمودن بانوان به عضویت بیت العدل اعظم الهی از جمله اقدامات بی اساس ایادیان محروم از درک حقیقت مستتره در الواح مبارکه میباشد.

ولی امر حاضر دیانت بهائی اعلان میدارد که اعضاء انتخابی بیت العدل اعظم الهی محدود بافراد مذکر نمیباشد و تشکیل بیت العدل کاذب در ارض اقدس در سال 1963 میلادی بدون ولی امرالله بعنوان رئیس لا ینعزل و عضو ممتاز آن و عدم انتخاب بانو و بانوانی در آن مجمع بر خلاف روح آیات الهی است. کلمه "رجال" جمع کلمه "رجل" و در لغت نامه حیم بمعنی مرد، مردان، شخص برجسته تعریف شده است1.

استفاده این کلمات توسط حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها در آثارشان سیمبالیک و وجه تشبیح آن از اینقرار است که در عالم حیوان و عالم انسان جنس ذکور قویتر از جنس اناث است از اینرو حضرت عبدالبهاء در الواح وصایای خویش میفرمایند: " امّا بيت عدل الّذی جعله اللّه مصدر كلّ خير و مصوناً من كلّ خطاءٍ بايد بانتخاب عمومی يعنی نفوس مؤمنه تشكيل شود و اعضاء بايد مظاهر تقوای الهی و مطالع علم و دانائی و ثابت بر دين الهی و خير خواه جميع نوع انسانی باشند." یکی از بانوان برجسته دیانت بابی جناب طاهره میباشد که در علم و دانائی و وفا و استقامت سرآمد روزگار خویش بود. آیا میتوان چنین شخصیتی را محروم از عضویت در بیت العدل اعظم الهی کرد؟

شوقی افندی اولین ولی امرالله در تأسیس جنین بیت العدل اعظم الهی در نهم ژانویه 1951 میلادی چندین بانو از بانوان را به عضویت آن تأسیس عظیم الشأن انتصاب فرمودند. شوقی افندی در تلگراف مورخ دوازدهم مارچ 1951 میفرمایند " از مساعدت شورای بین المللی جدید التاسیس خصوصا رئیس آن میسن ریمی و امۃ الله امیلیا کالینز [یکی از بانوان] نایب رئیس سرور موفور حاصل". در تلگراف هشتم مارچ 1952 شوقی افندی چنین ابراز میدارند: " بشارت ثانی افزایش تعداد اعضای هیئت بین المللی بهائی است. در حال حاضر اعضای هیئت عبارتند از امۃ البهاء روحیه که واسطه این عبد و آن هیئت است و چهار نفر از ایادیان امرالله میسن ریمی رئیس هیئت، خانم امیلیا کالینز نایب رئیس یوگو چیاچری عضو سیار و لروی آیواس منشی و نیز جسی رول، اتل رول و لطف الله حکیم بترتیب صندوق دار، مساعد منشی [برای] غرب و مساعد منشی [برای] شرق." و چون جنین بفرموده حضرت عبدالبهاء " از ابتدا دارای کلیه کمالات میباشد، مثل روح، عقل، بینائی، بویائی و ذائقه – در یک کلام دارای تمام کمالات– اما ظاهر نیست ولی بمرور کمالاتش ظاهر میشود." پس انچه در جنین بیت العدل اعظم الهی میباشد یعنی بانوان لازما در شکل تکاملی بیت العدل اعظم الهی نیز باید وجود داشته باشد.

ای احبای الهی بدانید و آگاه باشید که شوقی افندی در زمان حیات خویش وصی وجانشین خویش و بیت العدل اعظم الهی را تاسیس فرمودند و برای احدی جای بهانه و انکار نگذاشتند مگر بی خردان که از انصاف و ایمان و ایقان گذشتند و تیشه به ریشه خود زنند و "میثاق غلیظ حی لایموت را واهی و موهوم" جلوه دادند که وای به حال آنها. لاذم بیادآوریست که شوقی افندی در قسمتی از توقیع 27 نوامبر 1929 بآحبای شرق میفرمایند: "ای احبای الهی تعیین ایادی امرالله و تنفیذ احکام مقدسه شریعت الله و تشریع قوانین متفرعه از منصوصات کتاب الله و انعقاد موتمر بین المللی پیروان امر حضرت بهاءالله و ارتباط جامعه بهائی بانجمنهای متفرقه علمیه ادبیه و دینیه و اجتماعیه کل بتشکیل و استقرار بیت عدل اعظم الهی در ارض اقدس در جوار بقاع مرتفعه منوره علیا منوط و معلق. زیرا این معهد اعلی سر چشمه اقدامات و اجراآت کلیه بهائیان است و معین و مرجع این عبد نا توان. بها تحقق آمال اهل بهاء." ملاحظه فرمایید که انتصاب ایادی امرالله منوط و مربوط به تشکیل بیت العدل اعظم الهی اعلان میفرمایید. جنین بیت العدل اعظم الهی در نهم ژانویه 1951 تشکیل شد. در دسامبر 1951 اولین گروه ایادیان امرالله انتصاب و به عالم بهائی معرفی شدند. با شرطی که در تاریخ 27 نوامبر1929 گذاشتند پس بیت العدل اعظم در زمان حیات ایشان تشکیل داده شد و جناب میسن ریمی را رئیس آن هیئت انتصاب و معرفی فرمودند. عده ای از بانوان عضو انتصابی هیئت بین المللی بهائی که همان بیت العدل اعظم الهی است، بودند.

چگونه ممکن است که به بانوان حق انتخاب کردن وحق انتخاب شدن در بیوت عدل خصوصی داده شود و آنها را از حق انتخاب شدن بعنوان عضوی از اعضاء بیت العدل اعظم الهی داده نشود. در حالیکه بانوان موظف به انتخاب اعضاء بیت العدل اعظم الهی هستند. اگر فرض بر این باشد که کلیه اعضاء بیت العدل اعظم الهی از جنس ذکور باشد چگونه میتوان اعضاء بیت العدل اعظم الهی را انتخاب نمود در شرایطی که کلیه اعضاء بیوت عدل خصوصی از بانوان باشد؟ چگونه میتوان بانوئی که حال رهبر و متصدی صدر اعظم آلمان میباشد و دیگر همطرازان ایشان و بانوان برجسته و پیشرو درعلوم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علوم تجربی و تکنولوژی، فزیک و ریاضیات، علوم اجتماعی و روان شناسی و غیره را راضی بقبول این اهانت نمود که در قوای فکری ،ایمان و ایقان در اساس دیانت بهائی در رتبه پستر از جنس ذکور قرار دارند؟ . حضرت عبدالبهاء در شرح احوال طاهره ایشانرا "جناب" طاهره یاد می نمایند. مگر نه اینست که "جناب" عنوانی است که در حق آقایان بکار گرفته میشود؟

این است نظر و فهم این عبد ناتوان از بیانات مبارکه که بانوان دارای حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن در انتخابات اعضاء بیت العدل اعظم الهی میباشند. آنچه ایادیان معمول داشته اند بدعتیست بی اساس و نشان از عدم درک و فهم آثار مبارکه است که بکرار انرا بعرصه اثبات رسانده اند. تعین تعداد اعضاء از جنس نساء در حیطه و داوری بیت العدل اعظم الهی است که پس از برقراری بیت العدل اعظم الهی که بنیانش دوباره زیر نظر ولی امرالله در در مستقبل ایام بنا خواهد شد معین میگردد.

هوالله

الهی تو شاهدی که این عبد ناتوان جز رضای تو نخواسته و جز مشی در سبیل میثاقت قدم بر نداشته و در کل احوال متمسک و ناظر به وعود محکمت بوده و از درگاهت طلب یاری و کمک خواسته و با چشم گریان و در منتهی ضعف و ناتوانی دست مساعدت بسویت دراز نموده که امرت که در نهایت بخشش به بندهگانت هدیه فرمودی حفظ و صیانت نمایی و از میثاق اعظمت که راهگشا و حلال مشکلات کنونیست عالم است ازغاصبان و ناکسان و دشمنان جسور امرت محافظه فرمائی. پس تو ای پروردگار من و خالق من و ای مونس تنهائیم بر بندهگانت رحم کن و آنچه در صدف و گوهر میثاقت است ظاهر و آشکار نما تا این بی نوایان که در چنگال گرگان زمان گرفتارند رها شوند و به راهت راه یابند. رهنما توئی و راه راه توست. توئی دارنده و بخشنده و توئی قادر و توانا. بنده درگاهش ذبیح

با تحیات بهائی

عنایتالله یزدانی

پنجمین ولی امر دیانت بهائی

esyazdani@yazdani.com.au

P O Box 563,

Hornsby, NSW, 1630,

Australia

September 26, 2020

یاداشت:

رجوع کنید به لغط نامه حیمPersian-English Dictionary, صفحه 384 چاپ طهران 1383 شمسی

شوقی افندی از توقیع 27 نوامبر 1929 باحبای شرق

[ترجمه از‘Abdu’l-Baha, Bahá’i World Faith, Bahá’í Publishing Trust, 1956, page 313 ]

Shoghi Effendi, Messages To The Bahá’i World, Bahá’i Publishing Trust, 1958, Page 22