Articles


دوستان و منتسبین جمال اقدس ابهی درارض مقدس ایران وساکنین دیگراقالیم عالم کلاﱢ ملاحظه فرمائید

با نهایت تأثروتأسف به اطلاع یاران میرسانم که دریوم هجدهم ازماه استقلال سنه ١٧٠ بدیع مطابق ششم ازماه سپتامبر سنه ٢٠١٣ میلادی ژاک سوقومنیان چهارمین ولی امردیانت بهائی ازعالم فانی به عالم باقی صعود فرمودند. هیکل عنصری مبارک بعد از اجرای صلوة بهائی در کنار مدینه مارسی از اقلیم فرانسه مشرف بر بحر مدیترانه در یوم ڀنجم استجلال مطابق دوازدهم از ماه سپتامبر سنه ٢٠١٣ میلادی به خاک سڀرده شدند. طول ولایت ایشان قریب به بیست دو سال از یوم صعود سومین ولی امرالله دونالد هاروی میباشد.

سلسله ولایت امرالله که بدایتش جلوس شوقی افندی بر کرسی ولایت امرالله بوده با ولایت چارلز میسن ریمی دونالد هاروی ژاک سوقومنیان وهم اکنون این بنده درگاه حضرت بهاالله که بر اصل انتصاب این عبد توسط ژاک سوقومنیان بعنوان وصی ایشان منتصب شده است ادامه دارد. این عبد از خود هیچگونه ادعائی نداشته وولایت این عبد ناتوان برمبنای انتصابم بعنوان پنجمین ولی امرالله توسط ولی امرچهارم آقای ژاک سوقومنیان میباشد. ایشان در مرقومه مورخ یوم دهم از ماه فوریه سنه ٢٠٠٥ میلادی فرمودند " بعد از مناجات و طلب تائید از درگاه الهی تصمیمم را در انتصاب وصی خود اعلان داشته و آن انتصاب اقای عنایت الله یزدانی مقیم مدینه سیدنی از اقلیم استرالیا میباشد. این تصمیم نهایی وغیر قابل بحث بوده وبعداز حیات جسمانیم ایشان پنجمین ولی امرالله خواهند بود. شرط لازم جهت برقراری نظم الهی بلوغ ورشد روحانیست." این مرقومه در مجله رضوان شماره چهارم مورخ شهرالجلال ١٦٤ بدیع مطابق آوریل ٢٠٠٧ میلادی چاڀ و باطلاع عموم رسیده است. حال که اراده ی الهی براین قرار گرفته است وبار ثقیل ولایت امرالله بردوش این عبد ناتوان وضعیف قرار داده است از درگاهش طلب کمک ومعاضدت مینمایم. دل به وعدهای محکمش بسته و امید به کمکها وفضلهای بی منتهایش داشته. بر کلیه مؤمنین ومؤمنات اعضای بیت العل کاذب درحیفا اعضای محافل ملی و محلی در شرق و غرب عالم و اعضای کلیه انجمنهای وابسته لازم و ضروریست فورا بطرف ولی امر حاضر افتان و خیزان شتابند تا اقدامات لازم جهت برقراری دوباره زیر بنای نظم الهی که بعد از صعود شوقی افندی توسط ناقضین عصر تکوین ایادیان بی وفا ودر رأس آنها روحیه خانم چون سلف خود یحیی بیحیا بوضع اسفناکی تخریب شده است انجام شود. در آن وقت و تنها در آن وقت است وحدت اصلیه درمیان احبا بر قرار شود وروح فیاض در کانالهای نظم اداری امرالله دوباره جاری و برقرار گردد.

سلسله ولایت امرالله ̨ در دور بها ئی که اقل از هزار سال نیست بر خلاف نیت شوم دشمنان لدود امرالله ومعاندین جسوروگستاخش که چهره ی کریه خود را چه در عهد اعلی وچه در عهد ابهی وچه در عهد میثاق وهم اکنون در عصر تکوین هم از خارج و هم از داخل نشان داده است ادامه خواهد داشت. آثار مبارکه که شهادت به ادامه ولایت امرالله است بحدی کثیروزیاد است که یک آیه از آن آیات کافیست که تشنهء حقیقت را سیراب کند وخستهء راه راستی را به سرمنزل مقصود کشاند وکودک خردسالی حقیقت امرالله وادامه ولایت امرالله را اثبات نماید. از بدو طلوع شمس حقیقت ومبشر جمال قدم ازافق شیراز ودرطی رسالت حضرت بهاالله وهمینطور درعهد حضرت عبدالبهاء وچه از شروع عصر تکوین تاکنون دیانت بهائی و منتسبین آن مورد ظلم وستم وحملات پی در ڀی قرار داشته وبفرموده حضرت بهاءالله "شیاطین از جمیع اشطار ظاهر و به تمام مکر در تخریب حصن امر مشغول" بوده وهستند. برای حفظ امرالله وصیانت دین الله وحفظ کلمۃالله وتعالیمش مرکز میثاق حضرت عبدالبها سندی بوجود آوردند که بعنوان الواح مقدسه وصایای حضرت عبدالبها معروف و بعد از صعود مرکز میثاق در جمع احبا تلاوت شد. ایشان دراهميّت تحریر آن در همین ورقه میفرمایند قوله الاحلی "ای ياران عزيز، الآن من در خطری عظيمم و اميد ساعتی از حيات مفقود و ناچار بتحرير اين ورقه پرداختم حفظاً لأمراللّه و صيانة لدينه و حفظاً لكلمته و صوناً لتعا ليمه ." شوقی افندی اولین ولی امرالله در مورد این سند عظیم الشأن چنین میفرمایند " قوای خلّاقهء منبعثه از شريعت حضرت بهآءاللّه که در هويّت حضرت عبدالبهآء حلول نمود و توسعه يافت در اثر تماس و تأثيرات متقابله سندی بوجود آورد که ميتوان آنرا به منزلهء دستور نظم بديع عالم که در عين حال افتخار اين کور اعظم ونويد آن است تلقّی نمود . لذا الواح وصايای مبارکه را ميتوان به منزلهء وليدی دانست که طبعاً از اقتران معنوی آن نافخ قوّهء مولّدهء مشيّت الهيّه با واسطهء ظهور و حامل برگزيدهء آن قوّه به وجود آمده . چون الواح وصايا وليد عهد و ميثاق است يعنی هم وارث شارع و هم وارث مبيّن شريعت اللّه ، لهذا نميتوان آنرا نه از موجد قوّهء فاعله اوّليّه و نه از آنکه آنرا مآلاً ببار آورده مجزّا نمود . بايد همواره به خاطر داشت که منويّات منيعهء حضرت بهآءاللّه به نحوی در روش و حالات حضرت عبدالبهآء نفوذ و سريان يافته و مقاصد آنان به قسمی با يکديگر ممزوج و مرتبط گشته که صرف مبادرت به انتزاع تعاليم جمال قدم از تأسيساتی که مثل اعلای همان تعاليم وضع فرموده بمنزلهء ردّ يکی از مقدّسترين حقايق اساسيّهء اين آئين بشمار ميرود." دراین سند الهی ودستورالعمل نظم آتی عالم مؤسسات این نظم بدیع تدوین یافته که اهم مؤسسات آن مؤسسهء ولایت امرالله و مؤسسهء بیت العدل اعظم الهیست.

دررابطه با مؤسسهء ولایت امرالله وادامه آن قلم مصون از خطای حضرت عبدالبهاء در الواح وصایا چنین میفرمایند قوله الاحلی:

"ای ياران مهربان، بعد از مفقودی اين مظلوم بايد اغصان و افنان سدره مباركه و ايادی امراللّه و احبّای جمال ابهی توجّه بفرع دو سدره كه از دو شجره مقدّسه مباركه انبات شده و از اقتران دو فرع دوحه رحمانيّه بوجود آمده يعنی شوقی افندی نمايند زيرا آيت اللّه و غصن ممتاز و وليّ امر اللّه و مرجع جميع اغصان و افنان و ايادی امر اللّه و احبّاء اللّه است و مبيّن آيات اللّه و من بعده بكراً بعد بكر يعنی در سلاله او. و فرع مقدّس و وليّ امر اللّه و بيت عدل عمومی كه به انتخاب عموم تأسيس و تشكيل شود در تحت حفظ و صيانت جمال ابهی و حراست و عصمت فائض از حضرت اعلی روحی لهما الفد است آنچه قرار دهند من عند اللّه است. من خالفه و خالفهم فقد خالف اللّه و من عصا هم فقد عصی اللّه و من عارضه فقد عارض اللّه و من نازعهم فقد نازع اللّه و من جادله فقد جادل اللّه و من جحده فقد جحد اللّه و من أنكره فقد انكر اللّه و من انحاز و افترق و اعتزل عنه فقد اعتزل و اجتنب و ابتعد عن اللّه، عليه غضب اللّه عليه قهر اللّه و عليه نقمة اللّه. حصن متين امر اللّه به اطاعت مَنْ هو وليّ امر اللّه محفوظ و مصون ماند."

ونیز میفرمایند:

"ای احبای الهی باید ولی امرالله در زمان حیات خویش من هوبعده را تعیین نماید تا بعد از صعودش اختلاف حاصل نگردد وشخص معین باید مظهرتقدیس وتنزیه وتقوای الهی وعلم وفضل وکمال باشد لهذا اگر ولد بکرولی امرالله مظهرالولد سرابیه نباشد یعنی از عنصر روحانی او نه و شرف اعراق با حسن اخلاق مجتمع نیست باید غصن دیگر را انتخاب نماید. و ايادی امر اللّه از نفس جمعيّت خويش نه نفر انتخاب نمايند و هميشه بخدمات مهمّه وليّ امر اللّه مشغول باشند و انتخاب اين نه نفر يا به اتّفاق مجمع ايادی و يا به اكثريّت آراء تحقّق يابد و اين نه نفر يا به الاتّفاق يا باكثريّت آراء بايد غصن منتخب را كه وليّ امر اللّه تعيين بعد از خود نمايد تصديق نمايند و اين تصديق بايد به نوعی واقع گردد كه مصدّق و غير مصدّق معلوم نشود."

در قسمتی دیگر از الواح وصایا حضرت عبدالبهاء دررابطه با مؤسسهء بیت العدل اعظم الهی چنین میفرمایند قوله الاحلی:

"امّا بيت عدل الّذی جعله اللّه مصدر كلّ خير و مصوناً من كلّ خطا بايد به انتخاب عمومی يعنی نفوس مؤمنه تشكيل شود و اعضاء بايد مظاهر تقوای الهی و مطالع علم و دانائی و ثابت بر دين الهی و خير خواه جميع نوع انسانی باشند. و مقصد بيت عدل عموميست يعنی در جميع بلاد بيت عدل خصوصی تشكيل شود و آن بيوت عدل بيت عدل عمومی انتخاب نمايد. اين مجمع مرجع كلّ امور است و مؤسّس قوانين و احكامی كه در نصوص الهی موجود نه و جميع مسائل مشكله در اين مجلس حلّ گردد و وليّ امر اللّه رئيس مقدّس اين مجلس و عضو اعظم ممتاز لا ينعزل . و اگر در اجتماعات بالذّات حاضر نشود نائب و وكيلی تعيين فرمايد . و اگر چنانچه عضوی از اعضاء گناهی ارتكاب نمايد كه در حقّ عموم ضرری حاصل شود وليّ امر اللّه صلاحيّت اخراج او دارد بعد ملّت شخص ديگر انتخاب نمايد."

ای عزیزان الهی چه شهادتی بهتر از نص صریح مبارک درتأیید ادامه مؤسسه ی ولایت امرالله و شأن ومقام بیت العدل اعظم الهی که سبب تواضع هر منصفی شود. ڀس ای دوستان در نفس خود این حقیقت را قبول نمائید که انچه نازل شده همان خیرمحض است واحدی را حق امرنهی نبوده مگراینکه مرض وغرضی دردل داشته باشد ویا بخواهد تیشه به ریشه امرالله زند که این خیال ووهم باطلی است. حضرت بهاءالله میفرمایند "جندالله غالب بوده و خواهد بود. فاستقم علی الامرولا تلتفت الی أحد فتوکل علی الله المهیمن القیوم." ای هموطنان جمال قدم این آیات مبارکه در الواح وصایا از قلم مبارک حضرت عبدالبهاء مبین آیات الله صادر شده است تا امرالله حفظ وصیانت شود ووحدت عالم انسانی در عالم مستقر گردد نزاع و جدال منتهی شود قوانین غیر منصوصه تشریع شود سلطنت الاهیه درعالم مستقر گردد و آنچه در هویت انسان است ظاهر و آشکار شود. در این یوم مبارک حضرت بهاالله مؤمنین را شاخه و اوراق خویش دانسته و فرمودند " واز آنجا ئیکه این سلاطین وجود درذرعما وعوالم ارواح به کمال میل و رغبت جمیع بلایا را در سبیل حق قبول نمودند لهذا خود را تسلیم در دست اعدا نمایند بقسمیکه آنچه بتوانند از ایذا و اذیت برأجساد و اعضاء و جوارح این کینونات مجرده در عالم ملک وشهاهده ظاهر سازند وچون مؤمنین ومحبین به منزله أغصان و أوراق این شجره مبارکه هستند لهذا هرچه بر اصل شجره وارد گردد البته بر فرع و اغصان و اوراق وارد آید. اینست که در جمیع اعصاراینگونه صدمات وبلایا از برای عا شقان جمال ذوالجمال بوده و خواهد بود." در یکی دیگرازالواح حضرت عبدالبهاء میفرمایند "اغصان محصور در اشخاص نه تسلسل دارد". در اهمییت این دو مؤسسهء نظم الهی شوقی افندی در کتاب دور بهائی چنین میفرمایند "در بدو امر بايد به نهايت وضوح و بدون هيچ ابهامی مذکور گردد که اين دو مؤسّسهء نظم اداری حضرت بهآءاللّه اساسش من عند اللّه است و وظائفش خطير و ضروری و مرام و مقصدشان مکمّل يکديگر . هدف مشترک و اساسی اين دو مُؤسّسه آنست که همواره سلطه و اختياراتی را که من جانب اللّه بوده و از نفس مظهر ظهور سرچشمه گرفته است حفظ نمايد و وحدت پيروان آئينش را محفوظ دارد و اصالت و جامعيّت تعاليمش را صيانت کند و به مقتضای زمان قوانين غير منصوصه را تشريح نمايد . و چون اين دو مؤسّسهء لا ينفصم مُتّفقاً به اجرای وظائف پردازند امور تمشيت پذيرد و اقدامات جامعه مرتبط گردد و مصالح امر اللّه ترويج يابد و قوانينش تنفيذ شود و تشکيلات تابعه ‌اش حمايت گردد هر يک منفرداً در حدود اختيارات معيّنه وظائف خود را انجام ميدهد و دارای تشکيلات فرعيّه‌ايست که برای اجرای شايستهء وظائف و تکاليف آن مقرّر گشته است و نيز قدرت و اختيارات و حقوق و امتيازات خود را در حدود مشخّصه اعمال مينمايد . قدرت و اختيارات و حقوق و امتيازات اين دو مؤسّسه هيچيک با يکديگر متناقض نيست و به هيچ وجه از مقام و اهميّت ديگری نمي کاهد و گذشته از اينکه غير متجانس و هادم اساس هم نيستند اختيارات و وظائفشان مکمّل يکديگر است و اساساً در مقاصد و نوايا همواره متّحدند."

شوقی افندی در همین ورقه ادامه میدهند: "هر گاه ولايت امر از نظم بديع حضرت بهآءاللّه منتزع شود اساس اين نظم متزلزل و اِلی الأبد محروم از اصل توارثی ميگردد که به فرموده حضرت عبدالبهآء در جميع شرايع الهی نيز بر قرار بوده است. .... بدون اين مؤسّسه وحدت امر اللّه در خطرافتد و بنيانش متزلزل گردد و ازمنزلتش بکاهد و از واسطه فيضی که بر عواقب امور در طيّ دهور احاطه دارد بالمرّه بی نصيب ماند و هدايتی که جهت تعيين حدود و وظائف تقنينيّهء منتخبين ضروری است سلب شود . و چنانچه بيت العدل اعظم که اساساً اهميّتش از ولايت امر کمتر نيست از آن منتزع گردد نظم بديع حضرت بهآءاللّه از جريان باز مانده و ديگر نميتواند حدود و احکام غير منصوصهء تشريعی و اداری امر اللّه را که شارع اعظم متعمّداً در کتاب اقدس نازل نفرموده تکميل نمايد."

مطابق الواح وصایای حضرت عبدالبهاء˛ شوقی افندی اولین ولی امردیانت بهائی در زمان حیات خویش اقدام به دوامرمهم یکی تشکیل جنین بیت العدل اعظم الهی به ریاست آقای چارلز میسن ریمی که منتصب ایشان بودند ودیگری انتصاب و معرفی هیئت ایادی امرالله بود کردند. درتلگراف نهم ژانویه سنه ١٩٥١ فرمودند: "به محافل ملیه درشرق وغرب تصمیم خطیروتاریخی اولین شورای بین المللی بهائی را ابلاغ نمائید این شورا طلیعه مؤسسه کبرای اداری است که درمیقات معیّن درجوارمقامات علیا درظل مرکزروحانی جهانی امرالله که دردوشهرحیفا وعکا استقراردارد تشکیل خواهد گردید.

تحقق نبوّاتی که درباره تأسیس حکومت اسرائیل ازفم مطهرشارع امرالهی ومرکزمیثاق صادروحاکی ازپیدایش ملت مستقلی درارض اقدس پس ازمضی دوهزارسال میباشد وپیشرفت سریع مشروع تاریخی ساختمان قسمت فوقانی مقام اعلی درکوه کرمل ودرجه رشد کنونی محافل نه گانه ملیه که با کمال جدیت درسراسرعالم بهائی به خدمات امریّه قائمند مرا برآن میدارد که تصمیم تاریخی فوق را که بزرگترین قدم درسبیل پیشرفت نظم اداری حضرت بهاءالله درسی سال اخیرمحسوب اتخاذ نمایم. این شورای جدید التأسیس عهده دارانجام سه وظیفه میباشد اول آنکه با اولیای حکومت اسرائیل ایجاد روابط نماید ثانیاً مرا درایفای وظائف مربوط به ساختمان فوقانی مقام اعلی کمک ومساعدت کند ثالثاً با اولیای امورکشوری درباب مسائل مربوط به احوال شخصیّه داخل مذاکره شود وچون این شورا که نخستین مؤسسه بین المللی واکنون درحال جنین است توسعه یابد عهده داروظائف دیگری خواهد گردید وبه مرورایام بعنوان محکمه رسمی بهائی شناخته شده سپس به هیئتی مبّدل میگردد که اعضایش ازطریق انتخاب معین میشوند وموسم گل وشکوفه آن هنگامی است که به بیت العدل عمومی تبدیل وظهورکامل ثمرات آن وقتی است که مؤسسات متفرّعه عدیده آن تشکیل گشته بصورت مرکزاداری بین المللی بهائی درجوارروضه مبارکه ومقام اعلی که مقرّدائمی آن خواهد بود انجام وظیفه نماید. با قلبی مملوازشکرانه وسرورتشکیل این شورای بین المللی را که پس ازمدتها انتظاربوجود می آید تهنیت میگویم. این تأسیس درصفحات تاریخ بمنزله بزرگترین اقدامی است که مایه افتخارعهد دوم عصرتکوین دوربهائی محسوب خواهد شد بطوریکه هیچیک ازمشروعاتی که ازآغازنظم اداری امرالله ازحین صعود حضرت عبدالبهاء تا بحال به انجام آن مبادرت گشته بالقوه باین درجه ازاهمیت نبوده است وصرفنظرازاقدامات باهره جاودانی دردوره مبشروشارع ومرکزمیثاق یعنی درعصراول ازدورمشعشع کورپانصد هزارسال بهائی این تأسیس رتبه اول را حائزاست شایسته است این ابلاغیه را به وسیله لجنه ارتباط منتشرنمائید." متعاقب این تلگراف˞ ̨ تلگراف دیگری به تاریخ دوم مارچ ١٩٥١ مبنی بر انتصاب آقای چارلزمیسن ریمی بعنوان رئیس این مجمع به عالم امر فرستادند. ایشان در این تلگراف مرقوم فرمودند: " از مساعدت شورای بین المللی جدیدالتأسیس خصوصٱ رئیس آن جناب میسن ریمی و معاون آن امة الله امیلیا کالینز سرور موفر حاصل." و مطابق وظیفه دیگری که حضرت عبدالبهاء به عهده اولین ولی امرالله گذاشتند که فرمودند قوله الاحلی "ای ياران، ايادی امراللّه را بايد وليّ امراللّه تسميه و تعيين كند جميع بايد در ظلّ او باشند و در تحت حكم او. اگر نفسی از ايادی و غير ايادی تمرّد نمود و انشقاق خواست عليه غضب اللّه و قهره زيرا سبب تفريق دين اللّه گردد. و وظيفه ايادی امر اللّه نشر نفحات اللّه و تربيت نفوس در تعليم علوم و تحسين اخلاق عموم و تقديس و تنزيه در جميع شئونست، از اطوار و احوال و كردار و گفتار بايد تقوای الهی ظاهر و آشكار باشد . و اين مجمع ايادی در تحت اداره وليّ امر اللّه است كه بايد آنانرا دائماً به سعی و كوشش و جهد در نشر نفحات اللّه و هدايت مَنْ علی الارض بگمارد." در اواخر سنه ١٩٥١ اولین گروه ایادیان امرالله انتصاب و معرفی فرمودند. لازم به یادآوریست که شوقی افندی انتصاب و معرفی ایادیان امرالله منوط و معلق به تشکیل بیت العدل اعظم الهی قرار فرموده بودند. شوقی افندی در توقیع ٢٧ نوامبر ١٩٢٩ فرمودند: " ای احبای الهی تعیین ایادی امرالله و تنفیذ احکام شریعة الله و تشریع قوانین متفرعه از منصوصات کتاب الله و انعقاد موتمر بین المللی پیروان امر حضرت بهاءالله ... کل به تشکیل و استقرار بیت العدل اعظم الهی در ارض اقدس در جواربقاع منوره علیا منوط و معلق زیرا این معهد اعلی سر چشمه اقدامات و اجرائات کلیه بهائیان است و معین و مرجع این عبد ناتوان."

ای ستم دیده گان جمال قدم از انچه گذ شت و با مطالعه دیگر آثار مبارکه در رابطه با نظم جهان آرای دیانت بهائی ازجمله کتاب مستطاب اقدس الواح وصایای مبارکه حضرت عبدالبهاء وکتاب دور بهائی نوشته شوقی افندی به این واقعیت باید مهرتأیید زد که سلسله ولایت امرالله ادامه داشته و ولی امرالله شوقی افندی وظیفه خویش را انجام دادند وآن انتصاب آقای چارلز میسن ریمی بعنوان وصی خود و دومین ولی امرالله میباشد. هرمنصفی معترف است که نه تنها شوقی افندی وصی خود را معرفی فرمودند بلکه در زمان حیات خویش جنین بیت العدل اعظم الهی نیز تشکیل و به بهائیان در شرق وغرب عالم اعلان نمودند و اساس تشکیل سلطنت الاهیه در عالم عنصری بر پانمودند. اما چون انتخاب وصی ایشان مطابق میل وخواسته گروهی نبود بهانه ای در دست دشمنان امر که منتظر فرصت بودند داد تا آنچه در دل دارند ظاهر وآشکار نمایند. "یعنی بعد از ظهور کتاب عهد" حضرت عبدالبهاء میفرماید " طوفان عظیمی پیدا شود و برق قهرو غضب الهی درخشد و صدای رعد نقض میثاق بلند گردد و زلزله شبهات حاصل شود وتگرگ عذاب بر ناقضین میثاق ببارد ومدعیان ایمان به فتنه و امتحان افتند."

بعد از صعود شوقی افندی در نوامبر سال ١٩٥٧ میلادی اعضای موسسه ایادی امرالله به رهبری روحیه خانم شورای بین المللی بهائی که همان جنین بیت العدل اعظم الهی به ریاست جناب میسن ریمی است را نادیده گرفته و مستقیما به کلیه محافل تلگراف کردند "به یاران تأکید نمائید به حبل استقامت متشبث و به مؤسسه ایادی امرالله ... تمسک جویند در این موقع رهیب تنها وحدت قلوب ووحدت مقصد ووحدت مرام میتواند بطور شایسته وفاداری جمیع محافل ملیه و قاطبه یاران الهی را نسبت بحضرت ولی امرالله (که حال دیگر در عالم عنصری نبودند) که تمامی حیات خود فدای خدمت آستان الهی فرمودند به منصه بروز و ظهوربرسانند." دوستان عزیز ملاحظه این چند خط تلگراف کنید که چگونه روحیه خانم از همان ابتدا اوﻷ احبا را دعوت به تمسک بگروه ایادی بر خلاف نص صریح حضرت عبدالبهاء در الواح وصایا میکند که میفرمایند " نفسی را حقّ رائی و اعتقاد مخصوصی نه، بايد كلّ اقتباس از مركز امر (یعنی ولی امرالله) و بيت عدل نمايند . و ما عدا هما كلّ مخالف فی ضلال مبين" ثانیا با برکنار گذاشتنن جنین بیت العدل اعظم الهی احبا را از توجه به دومین ولی امرالله و جنین بیت العدل اعظم الهی منع نموده تا خود صاحب رﺃی شوند وچون طیور شب در فضای نقض میثاق به جولان آیند. ثالثا با ارسال این تلگراف تخم اختلاف وویروس نقض میثاق در بین احبا نشاندند که تا هذالیوم ادامه دارد. رابعٱ به جای اینکه ایادی و دیگر قاطبه احبا درخدمت دومین ولی امرالله باشند توجه احبا را به شوقی افندی که دیگر دراین عالم مادی وجود نداشتند جلب نمودند.

طولی نکشید که اولین کنفرانس سری ایادیان در ارض اقدس تشکیل شد ودر این کنفرانس سری به بهانه اینکه شوقی افندی پسری نداشته وبه خیال اینکه شوقی افندی باید وصیت نامه ای از خود گذاشته باشد ونگذاشته و با تبانی قبلی وبدون در نظر گرفتن اهميّت جنین بیت العدل اعظم الهی ورئیس عالیقدرش جناب چارلز میسن ریمی و بدون توجه به مفاد الواح وصایا ودوربهائی واظهارات ومخالفتهای جناب چارلز میسن ریمی درقبال رفتار خائنانه حاضرین دراین کنفرانس سری اعلان ختم ولایت امرالله نمودند و عملا در زمره بنی امیه ناقضین عهد اعلی وعهد ابهی و میرزامحمدعلی مرکز نقض قرار گرفتند. متعاقب این کنفرانس سری دیگر جلسات محرمانه تشکیل شد وتصمیماتی جهت تشکیل هیئتی که به خیال باطل خود تشکیل بیت العدل اعظم الهی است گرفته شد و عملا جنین بیت العدل اعظم الهی را تخریب نموده وبجای آن یک هیئت انتخابی در سنه ١٩٦٣ جایگزین آن کردند و آنرا بیت العدل اعظم الهی نامیدند که ولی امرالله شوقی افندی رد صلاحیت تشکیل چنین مجمعی از قبل در توقیع تموز سنه ١٩٢٥ نمودند. ایشان فرمودند: " قصر مشید بیت عدل عمومی را علی رؤس الأشهاذ رغمٱ لکل عدو لدود و معاند حسود مرتفع سازند و براجرای اعظم نوایای مقدسهء رب عزیز موفق وفائز گردند و هرهیئتی که به نظام الهی وبرحسب تعلیمات واصول وشرایط سماویه که درصحف الهیه مشروحا مثبوت ومسطوراست کاملا کما ینبغی ویلیق لهذا المقام الرفیع ولمرکز المنیع انتخاب وتشکیل نشود ان هیأت از اعتبار اصلی و رتبه روحانی ساقط و از حق تشریع ووضع احکام و سنن و قوانین غیر منصوصه ممنوع و از شرف اسنی و قوه مطلقه علیا محروم." ایادیان در ظاهر ودر جمع احبا چون چوپانی دل سوز ومهربان ودرباطن چون ذئب اغنام الهی را ازصراط مستقیم منحرف نموده و سر بیان حضرت عبدالبها که فرمودند: "چه بسیارکه باطل محض بصورت خیردرآید تا القای شبهات کند" چون شمس فی السماء ظاهر واشکارشد. اقدامات بعدی مخالفین ادامه ولایت امرالله در رﺃس آن روحیه خانم که حال مدیریت جامعه را در اختیارداشتند متلاشی کردن نقشه ده ساله بود که اهداف آن چون تشکیل محکمه بین المللی بهائی- تشکیل شش محکمه ی ملی در شش کشور اسلامی- تشکیل کنگره بین الملل بهائی در جوار باغ رضوان در بغداد- بنای مقبره حرم حضرت اعلی درشیراز و غیره یکی بعد از دیگری از نقشه الهی حذف نموده واهداف مادی و چشم دل کورکننده را هدف قرار دادند وبه دروغ القاء نمودند "که یاران الهی راههای خدمات بدیعه از ایادی گرفته ... ونقشه مولای عزیزخود به فتح روحانی نهائی رساندند ... " اقدامات ایادیان وبه عبارت دیگر مبلغین بظاهربهائی خلاف دستورات وتأکیدات اکید شوقی افندی اولین ولی امر دیانت بهائی بود. ایشان در قسمتی از مرقومه مورخ ٣٠ ژوئن ١٩٥٢ قبل از اعلان نقشه ده ساله فرمودند: "یاران و دوستان را به دماء مطهری که در سبیل امرالهی و مبارزان بیشماری که جام فدا نوشیده اند وبه جانبازی و شهادت کبرای مبشر اعظم الهی و به مصائب و بلایائیکه شارع مقدس این امر نازنین به کمال تسلیم و رضا قبول فرموده اند قسم میدهم که – هرقدر حصول فتح و پیروزی نهائی بعید و هراندازه وظائف یاران دشوار و مسئولیت آنان جسیم و خطیر – و ساعات و دقایق پر انقلابی که بشر هراسان و مضطرب در حال حاضر طی مینماید مظلم و تاریک – و امتحانات نفوسیکه (یعنی بهائیان) جهت نجات و استخلاص عالم قیام نموده اندعظیم – وسیل سهام دشمنان فعلی و همچنین اعدائی که خداوند از روی اسراروحکم بالغه از داخل و خارج امربرخواهد انگیخت – شدید – وهرچند امتحان جدائی موقت آنان ازقلب و مرکزاعصاب دینشان که در اثرتحولاتیکه نمیتوان آنها را پیش بینی کرد بوجود خواهدآمد ناگوار باشد – باز موکدأ قسم میدهم که چون این ساعت مبارک یعنی حلول جهاد کبیراکبرروحانی فرا رسد باعزمی راسخ و تصمیمی قاطع قیام نمایند و تا مراحل باقیه را نڀیموده اند ویک یک اهداف نقشه ئی را که بعدٱ اعلام خواهد گردید بموقع اجرا نگذارند ازپا ننشینند وآسایش و راحت آرزو ننمایند."

دوستان ومنتسبین جمال قدم گمان نکنید رئیس جنین بیت العدل اعظم الهی بعد ازصعود اولین ولی امرالله به ایادیان تذکرات لازم درامرادامه ولایت امرالله ندادند لاوالله بلکه ایشان درابتدای امرهمچون حضرت علی که با سه خلیفه اول که غصب ولایت امر حضرت علی نموده بودند همکاری کرد او نیز با ایادیان همکاری کردند ودرهرموقعیتی ایادیان را اخطار میدادند که شاید به خود آیند وتیشه به ریشه امرالله نزنند تااینکه جسارت وگستاخی ایادیان دررﺃس آن روحیه خانم به حدی رسید که اقدام به تخریب جنین بیت العدل اعظم الهی نمودند ودرآن هنگام بود که ایشان ازموطن اصلی خود هجرت نمودند ودرهجرت مقالات ورسائل درادامه ولایت امرالله جهت ایادیان ارسال نمودند واز آنها خواسته شد که به خودآیند وصدف میثاق اعظم ترین مٶسسه نظم اداری امرالله که همان ولایت امرالله وولی امر است حفظ وصیانت نمایند ولی افسوس که ایادیان ازاین نصایح روی بگردادند وطبق نوشته شخص روحیه خانم بدون هیچ مجوزی وسندی برکرسی شوقی افندی متفقأ تکیه زدند و برای خود اختیاراتی قائل شدند. تا اینکه آقای چارلز میسن ریمی بدوأ بطورسری به ایادیان وبعدأ آشکارا درسنه ١٩٦٠ اعلان نمودند که هدف ومقصد انتصاب ایشان توسط اولین ولی امرالله شوقی افندی بعنوان رئیس جنین بیت العدل اعظم الهی جلوس ایشان برکرسی ولایت امرالله بوده وایشان دومین ولی امردیانت بهائی اززمان صعود شوقی افندی میباشند. متعاقبأ ایادیان برای فریب دادن عموم در سال ١٩٦٣ میلادی اقدام به تشکیل مؤسسه ای کاذب بنام بیت ا لعدل اعظم الهی کردند. این مٶسسه طبق دستورات وآثار نظم اداری دیانت بهایی تشکیل نشده است.این مؤسسه باید رئیس داشته باشد. باید ولی امرالله رئیس لاینعزل این مؤسسه باشد. باید تکامل یافتهء جنین بیت العدل اعظم الهی که شوقی افندی در سال ١٩٥١ میلادی تشکیل داده بودند باشد و چون چنین نیست ومطابق دستورات الهی تشکیل نشده است پس بیت االعدل اعظم الهی نبوده ونیست. ازاین رو فاقد هرگونه صلاحیت است.

برکلیه احبا لازم و ضروریست که ازاین مٶسسه کاذب که به دروغ به بیت العدل اعظم الهی نامیده شده دوری کرده وازهرگونه مشارکت ومعاونت ومعاضدت وتقدیم تبرعات وشرکت دراجتماعات وعضویت در انجمنهای وابسته به این مٶسسه کاذب روحأ وجسمأ خودداری کرده وهمزمان آثار مبارکه را مطالعه وتحقیق نمایند و درنفس خود به این حقیقت مهرتأیید زنند که باب ولایت امرالله بسته نشده وسلسله ولایت امرالله ادامه دارد والواح وصایای حضرت عبدالبها حلقه غیرانفصال عصررسولی وعصرتکوین دورمشعشع دیانت بهائیست.

ازدرگاهش برای همگی شما ستم دیده گان درارض مقدس ایران طلب تأئید میکنم ویادآور میشوم " چه مقدار عظيم است امرالهى وچه شديد است سياط قهر آن محتسب حقيقى، فرخنده نفسى كه در ظل ظليلش محشور ومستظل گشت. وخجسته قلبى كه از شعشعات انوارش مستمد و مستفيض شد. واى بر نفسى كه از الواح نصحيه قلم اعلى ونعماء وآلاء اين دور امنع ابهى روبتافت وميثاق غليظ حى لايموت را واهى وموهون بشمرد. وتطورات وتقلبات لازمه اين امر خطير را ميزان بطلان وعلامت نقصان وانقراض آئين لايزال ايزد متعال بپنداشت. امر عظيم است عظيم، وحوادثش بس خطيروجسيم، صرصرامتحانش شديد است. وصراطش احّد از سيف حديد. جز جبال باذخه و اطواد شامخه مقاومت ريح عقيم نتواند. وجز اقدام ثابته مستقيمه از اين منهج قويم نگذرد. شعله انقلابش شرربار است. وصاعقه قهرش اشدّ از لهيب نار. الناس هلكاء الاّ المؤمنون، و المؤمنون هلكاء الاّ الممتحنون، والممتحنون هلكاء الاّ المخلصون، والمخلصون فى خطر عظيم."

عنایت الله یزدانی

پنجمین ولی امر دیانت بهائی

پنجم قول ١٧٠ بدیع مطابق ٦ آذر ١٣٩٢ شمسی

Address for Correspondence:

P. O. Box 563,

Hornsby, NSW, 1630,

Australia

Phone: +61 2 9652 2640 Mobile: +61 401856166

Email: esyazdani@yazdani.com.au